Омега БАККОМ

Дерегистрация по Закона за ДДС – кога и как?

Когато имам свой собствен бизнес, за мен възникват различни права и задължения. Такова задължение е да начислявам и внасям ДДС (данък върху добавената стойност). Едновременно с това мога да приспадна внесения от мен данък от този, който дължа при получаване на стоки и услуги. При определени условия тези права и задължения отпадат. Тогава се извършва дерегистрация на търговеца.

Какво е дерегистрация на търговец?

Дерегистрацията на търговеца е процедура по Закона за ДДС, която е противоположна на регистрацията на търговец. Когато съм дерегистриран като търговец, за мен отпада задължението да начислявам ДДС, както и правото да ползвам данъчен кредит.

Дерегистрация по инициатива на търговеца

При определени условия за мен като регистрирано лице възниквазадължение да прекратя регистрацията си. В случай че бездействам, органът по приходите може да прекрати регистрацията. Дерегистрацията ми е задължителна, когато:

- съм едноличен търговец и бъда заличен от Търговския регистър (освен ако подлежа на задължителна регистрация или съм регистриран по свой избор, като в този случай мога да се дерегистрирам по свое желание не по-рано от 24 месеца считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията, както и ако тези условия не са налице и в 14-дневен срок от вписване на заличаването в Търговския регистър подам в НАП заявление за продължаване на регистрация);

- имам фирма, кооперация, юридическо лице, което не е търговец – сдружение, фондация, неперсонифицирано лице(адвокатско дружество или осигурителна каса) и те бъдат прекратени (с или без ликвидация) – например собственик съм в ЕООД и то бъде обявено в несъстоятелност и заличено или заличено след ликвидация;

- имам регистрация по ДДС като лице, неустановено в страната, и извършвам доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – лица, установени в страната – например нямам седалище в България, но поддържам интернет страница, която предоставя информация за пътувания до лица, установени в България.  Ако се регистрирам на някое друго основание за задължителна регистрация, предишната ми регистрация следва да бъде прекратена.

В други случаи мога сам да преценя дали да прекратя регистрацията си. Тоест дерегистрацията ми не е задължителна:

- на практика най-често, когато оборотът ми от облагаеми доставки за последните 12 месеца преди текущия месец спадне под 50 000 лв.;

- когато отпадне някое от другите основания за задължителна регистрация

- ако съм регистриран по ЗДДС, защото съм придобил стоки и услуги от друго вече регистрирано лице в следствие на преобразуване или наследяване – мога да прекратя регистрацията си, ако отпадне основанието за задължителна регистрация.

Процедура

Ако искам или съм задължен да прекратя регистрацията си по ДДС, следва да подам заявление в териториална дирекция на НАП, където съм регистриран. Към заявлението трябва да представя определени документи:

1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;

2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;

3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;

4. удостоверението за регистрация;

5. протокол-опис за начисляване на ДДС по образец.

Срокът за дерегистрация е 14 дни от настъпване на основанието за задължителна дерегистрация, а когато прекратявам регистрацията си по свое желание, мога да го направя без ограничение във времето.  Органът по приходите ще извърши проверка. В срок от 7 дни след приключване на проверката органът следва да издаде акт, с който да извърши или да откаже дерегистрацията. Важно! След прекратяване на регистрацията ми аз нямам право да начислявам ДДС и да ползвам данъчен кредит.

Дерегистрация по инициатива на орган по приходите

В определени случаи прекратяването на регистрацията по ДДС може да се извърши по инициатива на органите на НАП:

1. когато съм физическо лице и почина или съм едноличен търговец и почина или имам регистрация по ДДС като лице, неустановено в страната и извършвам доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – лица, установени в страната и се регистрирам на някое друго основание за задължителна регистрация, предишната ми регистрация следва да бъде прекратена

2. когато установят, че не съм подал заявление за дерегистрация в предвидения срок;

3. когато установят някое от следните данъчни нарушения:

- не мога да бъда открит на посочения от мен адрес;

- променя адреса си и не уведомя органите на НАП затова;

- системно не изпълнявам данъчните си задължения – това означава, че повече от 3 пъти не съм изпълнил свое задължение;

- имам задължения към държавата, чиито размер надхвърля активите ми – не само задължения за ДДС, но и други публични задължения – за местни данъци, за глоби или имуществени санкции;

- не представя електронен адрес за контакт в продължение на 3 месеца;

- не осигуря и не предоставя достъп до счетоводни документи на органите по приходите (освен ако са унищожени или загубени и съм уведомил органите за това).

Органът по приходите издава акт за дерегистрация. В случаите, когато дерегистрацията е била задължителна, актът не ми се връчва, а за дата на дерегистрацията се приема датата, към която е възникнало основанието за прекратяване. В останалите случаи актът ми бива връчен и датата на дерегистрация е датата на връчването.

Санкции

Ако имам задължения за данък добавена стойност и не подам заявление за дерегистрация в определените от закона случаи, мога да бъда наказан с глоба – ако съм физическо лице и не съм търговец, или с имуществена санкция – ако съм юридическо лице или едноличен търговец, в размер от 500 до 5 000 лева. Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. 


* Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Източник: pravatami.bg

 

 
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.77255 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.20003 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.85018 BGN
     
bg-wiki
www.atlasnet.bg
www.anonsi.bg
Etik Finansce
Етични финанси