Омега БАККОМ

Осигурителен стаж. Какво трябва да зная?

След цял живот усилен труд дойде и моят ред да си дам заслужена почивка и да се пенсионирам. Зная, че има определени условия, на които трябва да отговарям, за да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст. В следващите редове мога да разбера какво точно се крие зад магическия израз “осигурителен стаж”, който ми отваря вратите както към правото на пенсия в края на професионалния ми път, така и към редица други осигурителни права като обезщетения при майчинство, трудоустрояване, безработица и др.

Какво е осигурителен стаж?

Зная, че когато полагам труд било за своя работодател, било за себе си (тогава съм самоосигуряващо се лице), аз подлежа на осигуряване (задължително или доброволно) в НОИ за определени събития, които могат да настъпят в живота ми. Такива са:

- заболяване – най-обикновена настинка или пък заболяване, свързано с работата ми, наричано “професионална болест”);

трудова злополука;

- майчинство;

безработица;

- старост;

смърт.

При настъпването им, ако отговарям на определени условия, имам правото да получа определено плащане (обезщетение или пенсия) от Националния осигурителен институт.

Много често, за да възникне правото ми на обезщетение или пенсия, както и при определяне на техния размер, съществена роля играе осигурителният стаж, който съм натрупал.

Най-общо казано, осигурителният ми стаж е времето, през което съм бил осигурен, т.е. в НОИ на мое име има внасяни  осигурителни вноски. Осигурителната вноска е определена парична сума, която се дължи на Националния осигурителен инстиут. В случай че работя за някого, вноската се поделя между работодателя ми и мен самия (удържа се част от трудовото ми възнаграждение); Сумата се внася в НОИ от работодателя ми. Ако съм самоосигуряващ се обаче, сам дължа и си внасям осигурителните вноски в НОИ.

Важно! Ако работодателят ми или друго лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за мен (държавата, ако съм държавен служител например), не са внесли тези вноски за определен период или въобще, това в никакъв случай не означава, че периодът не ми се зачита за осигурителен стаж. Тъкмо обратното! В този случай лицата, които не са изпълнили задълженията си, ще понесат своята отговорност, а аз мога да бъда спокоен, че съм осигурен. 

Но! В случай че съм самоосигуряващо се лице (ЕТадвокат, регистриран земеделски стопанин, занаятчия и т.н.), е необходимо да съм си внесъл осигурителните вноски, а не просто да ги дължа! Например: Аз съм едноличен търговец и желая да се осигурявам за общо заболяване, за да получавам обезщетение, ако се разболея от грип например (по принцип като самоосигуряващо се лице не съм длъжен да внасям осигурителни вноски за това, но ако желая, мога да го направя.) За да получа така желаното обезщетение, когато се разболея обаче, е необходимо да съм си внасял осигурителните вноски “за общо заболяване” за определен период от време – 6 месеца. Нужно е вноските ми да бъдат реално внесени. В противен случай няма да получа обезщетение.

Приравнени на осигурителен стаж периоди

Възможно е да ми бъде зачетен за осигурителен стаж и период от време, в който на практика поради една или друга причина осигурителни вноски за мен не са внасяни. Така за осигурителен стаж се зачита и времето, през което:

- ползвам платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете;

- ползвам платен или неплатен отпуск за: временна неработоспособност; отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;

- ползвам неплатения си отпуск до 30 работни дни през календарната година;

получавам обезщетение за безработица;

- като самоосигуряващо се лице получавам обезщетение за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. За целта трябва да съм се осигурявал за тези събития, разбира се. Така изброените периоди ми се зачитат за осигурителен стаж и тогава, когато не съм имал право да получавам обезщетение за тях. (Например: нямам право да получавам обезщетение  за майчинство, ако след 42-рия ден от раждането дам детето си за осиновяване.)

- незаконно не съм допуснат до работа или съм отстранен от нея от работодателя си, както и когато съм отстранен и впоследствие възстановен (по определения в закона ред) на работа;

- не съм работил, поради незаконно уволнение, признато за такова от компетентните органи. Периодът от датата на уволнението до възстановяването ми на работа се зачита за осигурителен стаж!

- съм без работа, тъй като съм уволнен, поради това, че съм задържан от органите на властта. Впоследствие обаче не ме привличат като обвиняем, оправдан съм, наказателното производство е прекратено или се установява, че ми е наложено наказание лишаване от свобода без основание. За този период на ходене по мъките, ако не друго, поне ми се зачита осигурителен стаж!

- съм трудоустроен, но не работя, защото работодателят ми не ми е предоставил подходяща работа. 

- получавам обезщетение за оставане без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Това са хипотезите, в които оставам без работа поради съкращаване на щата, намаляване на обема на работа и др. подобни. В тези случаи работодателят ми е длъжен да ми изплати обезщетение за времето, през което съм без работа, но не за повече от 1 месец. Именно този период ми се зачита като осигурителен стаж!

Как се изчислява осигурителният стаж?

Осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години. За да ми бъде зачетена единица осигурителен стаж, е необходимо да съм работил при пълно работно време и да са внесени (или дължими) осигурителните вноски върху осигурителния ми доход.Той включва полученото, начислено, но неизплатено, както и неначисленото ми все още трудово възнаграждение. Нобходимо е също така осигурителсният ми доход да не е по-малък от минималния осигурителен доход за страната (определя се ежегодно чрез т. нар. осигурителни прагове по отрасли и категории на трудова дейност).

Ако съм самоосигуряващ се, за да ми се зачете единица осигурителен стаж е достатъчно да съм си внесъл осигурителните вноски. Моят осигурителен стаж се изчислява само в месеци и години.

Добрата новина е, че не е нужно да се мъча да си изчислявам сам натрупания осигурителен стаж. Мога да поискам справка от Националния осигурителен институт. Освен това, различни счетоводни фирми предлагат оналйн калкулатори за изчисляване на осигурителен стаж, които могат да ми бъдат от полза.

Как мога да удостоверя осигурителния си стаж?

Когато за получаване на обезщетение или пенсия е необходимо да имам определен осигурителен стаж, мога да удостоверя размера му по следния начин:

- Чрез трудовата или служебната си книжка.

- Чрез Удостоверение, издадено от НОИ. За целта подавам Заявление по образец до съответното териториално поделение на НОИ.

- В случай че не постигна успех по предходните два начина, мога да потърся адвокатско съдействие и да установя осигурителния си стаж по съдебен ред.


* Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Източник:pravatami.bg

 

 

 
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.77255 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.20003 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.85018 BGN
     
www.anonsi.bg
Етични финанси
bg-wiki
Etik Finansce
www.atlasnet.bg