Омега БАККОМ

Предлагане на оздравителен план в производството по несъстоятелност

Какво ми се случва? (Уви, защо на мен?!)

Длъжник съм в открито производство по несъстоятелност. Дни след обявяване на решението в Търговския регистър ходех като ударен с мокър парцал. Та нали имам толкова идеи, а освен тях и изградени дългогодишни търговски отношения с много български и чуждестранни фирми. Работниците ми още изпълняват трудовите си функции, а предприятието работи. Онзи ден обаче на хоризонта проблесна искрица надежда – оказа се, че има лечение, за да “оздравее” моето предприятие – нарича се “оздравителен план”.

Какво означава оздравяване на предприятието? А оздравителен план?

Оздравяването на предприятието е част от производството по несъстоятелност и е предназначено, от една страна, да доведе до удовлетоврение на вземанията на кредиторите, а, от друга – да спомогне предприятието “да си стъпи на краката” и да продължи работа, а не да бъде закрито. В този смисъл оздравителният план представлява своеобразна спогодба между длъжника и кредиторите му, като в случая, предвид факта, че са “замесени” доста лица, чиито интереси трябва да бъдат защитени (напр. работници/служители) това споразумение се утвърждава от съда.

Кой може да предложи оздравителен план?

На първо място, това мога да направя аз като длъжник. Ако съм едноличен търговец (ЕТ), неограничено отговорен съдружник в събирателно, командитно или командитно дружество с акции, това мога да направя сам, без да ми трябва подкрепа. Ако обаче съм съдружник в ООД или акционер в АД, е необходимо сам или с други мои авери да притежаваме поне една трета (1/3) от капитала на фирмата. Освен мен, като длъжник в производството, оздравителен план може да предложи и още “една камара народ”:

- синдика;

- 20 % от работниците и служителите в предприятието;

- мои кредитори, които притежават минимум една трета (1/3) от обезпечените или необезпечените вземания. Това може и да е един единствен кредитор.

Кой НЕ може да предложи оздравителен план?

Хмм, мислех си за една “врътка” тук – аз съм съдружник, но не притежавам ⅓ от капитала и другите съдружници не ме подкрепят в идеята ми да предложа оздравителен план, а миналата година отпуснах с мои лични средства заем на дружеството. Вземането ми е малко над ⅓ от приетите вземания. Дали не бих могъл на това основание да предложа оздравителен план? Уви, законът забранява това.

Е, за да не ми е само на мен “зле”, законът забранява и на някои други кредитори да предлагат оздравителен план:

- чието вземане е за законна или договорна лихва върху необезпечено вземане, дължима след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;

- чието вземане произтича от безвъзмездна сделка, напр. дарение;

- чието вземане е за разноските във връзка с участието им в производството по несъстоятелност, например адвокатско възнаграждение за предявяване на вземането им, но не и разноските, които са предплатили за “издръжка” на самото производство.

Важно! Това, че е предложен един оздравителен план, не означава, че не може да бъде предложен и друг. Иначе казано, в производството по несъстоятелност може да бъде предложен повече от един оздравителен план.

В какъв срок може да бъде предложен оздравителен план?

Оздравителен план може да се предложи в срок от един месец от обявяване в Търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъците на приетите вземания.

Важно! Оздравителен план не може да бъде предложен, ако едновременно с решението за откриване на производство, съм обявен и в несъстоятелност.

Какво е съдържанието на оздравителния план?

Законът определя един минимум от съдържание, което оздравителният план “на хартия” трябва да има. То е следното:

- информация относно това в каква степен ще бъдат удовлетворени вземанията на кредиторите, включени в списъците на приетите вземания, както и начинът и времето, когато ще бъдат платени, и сравнение между това, което ще получат при изпълнение на плана и при осребряване на имуществото;

- гаранции за удовлетворяване на вземанията, които не са включени в списъците, но тяхното неприемане е оспорено и към момента на предлагане на плана е налице съдебен спор за установяването им;

- информация относно това при какви условия се освобождават от своите задължения съдружниците в събирателно или командитно дружество;

- информация относно конкретните управленски, организационни, правни, финансови и други действия, които ще трябва да се предприемат във връзка с изпълнение на плана, напр. подобряване на търговските отношение с еди – коя си фирма, разкриване на клон в еди-кое си населено място и т.н. Законът допуска с оздравителния план да се предвиди продажба на цялото предприятие или част от него, както и превръщането на вземанията на кредитори в част от капитала на дружеството.

- информация как планът ще се отрази на заетостта на работниците и служителите в предприятието, т.е. ще останат ли на работа и ако да, колко ще им се плаща, ще бъдат ли необходими съкращения на персонала и т.н.

 


* Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Източник:pravatami.bg

 

 
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.77255 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.20003 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.85018 BGN
     
Etik Finansce
www.anonsi.bg
bg-wiki
www.atlasnet.bg
Етични финанси